Skogsnäringsgruppen

Skogsnäringsgruppen

Gruppens arbete utgår från målen att stärka kvinnors roll i skogsnäringen och sprida kunskap och erfarenheter om hållbart skogsbruk.

Under 2024 planerar SNG att arbeta med följande frågor:

  • Visa fram Spillkråkan genom att delta i viktiga skogsaktiviteter under året t.ex. Skogens dag, IUFROs världskonferens i juni.


Dialog med omvärlden genom

  • Deltagande i myndigheters konsultationer, följa näringsdepartementets utredningar, medlemsdialog.
  •  Skogsdialoger på nationell nivå, nationella skogsprogrammet.
  •  Bygga ett strukturerat nätverk med skogsorganisationer.
  • Aktiv bevakning av skogsstatistik, info till medlemmarna via hemsidan och Facebook.
  • Dialog med forskningen på internationell, nationell och regional nivå (CoCreator, Trees-for-Me, Lövsuccé, IUFRO).
  • Stimulera medlemmarna att skriva krönikor, debattartiklar och inlägg om stammarnas verksamhet i media. Stimulera stammarna att bli mer aktiva med att bjuda in media till sina aktiviteter.

Dialog med medlemmarna:

  • Digitala medlemsmöten i samband med skogsremisser och konsultationer.
  • Information om skogsnäringsgruppen på SP hemsida

Arbetsgruppens ledamöter

Ingrid Stjernquist

Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet.

I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.