Det här gör Spillkråkan

Spillkråkans mål är

  • Att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
  • Att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk.
  • Att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.


Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare. Vi köper in kurser av experter på området och erbjuder dem subventionerat för grupper av medlemmar.  Just nu planeras till exempel introduktionskurser i skogsbruk, riktade till nya medlemmar, och röjningskurser.

Spillkråkans seminarieverksamhet samlar också de mer erfarna skogsägarna. Särskilt ekonomiseminarierna blir snabbt fulltecknade men det handlar också om hur man säljer virke, om hur man certifierar sin skog, om skogsskötsel och om framtida förutsättningar för skogsbrukande. I stammarna – som ordnar aktiviteter ute i landet – handlar det också mycket om praktiskt skogsbrukande: hur hanterar man GPS i skogen, röjsåg och motorsåg, och vad man kan lära sig av besök i de andra medlemmarnas skogar.

Spillkråkan arrangerar

Spillkråkan arrangerar också årliga skogsresor. USA´s västkust, Estland och Polen har varit några av resmålen. På närmare håll har vi bl.a. besökt ekarna på Visingsö, Bravikens pappersbruk, Forssjö Bruk och forskningsprojektet Future Forests. Lyckad föryngring på Siljansfors Försökspark och de stora skogsbränderna stod i fokus för den skogsresa som 2018 gick till Dalarna. Hösten 2017 besökte vi Öster Malma i Södermanland, med naturhänsyn och val av trädslag på programmet.

Spillkråkan bevakar och följer skogsfrågorna för att kunna påverka skogsföretag, organisationer och myndigheter så att dessa bättre tillvaratar kvinnliga skogsägares intressen. Spillkråkan var tidigt ute med krav på kvinnocertifierade virkesköpare – att bolagen skulle ha kvinnor i sina organisationer om de ville köpa kvinnliga skogsägares virke.

Spillkråkan samverkar också med andra nätverk för kvinnor i skogsbruket, både i Sverige och övriga Norden, bl.a genom initiativet Nordiske Skogskvinner.

Verksamhetsplan

Länkar till verksamhetsplaner finns länkade under Medlemssida Årsmöteshandlingar.