Det här gör Spillkråkan

Spillkråkans mål är

  • Att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
  • Att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk.
  • Att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Lärande nätverk

Spillkråkan anordnar både gemensamma sammankomster och aktiviteter runt om i landet i de åtta stammarna, där man träffas för att utbyta erfarenheter och besöka varandras skogar.

Spillkråkan skapar lärande nätverk med och för kvinnliga skogsägare. Vi genomför kurser och utbildningar med hjälpa av inköpta experter på området och erbjuder dem subventionerat för grupper av medlemmar. Det innefattar till exempel introduktionskurser i skogsbruk, praktiska kurser i skogsbruk såsom tex röjsågs- och motorsågskörkort, drönarutbildningar, seminarier kring ekonomi, vad man bör tänka på när man säljer virke, hur man certifierar sin skog etc.

Resor och konferenser

Spillkråkan arrangerar skogsresor där bl.a. USA, Estland och Polen har varit några av resmålen. Vi gör även resor inom Sverige.

Arbetsgrupper

Spillkråkan samverkar också i olika arbetsgrupper kring frågor som hållbart skogsbruk, jämställdhet, nordiskt samarbete etc.

Påverkansarbete

Spillkråkan bevakar och följer skogsfrågorna för att kunna påverka skogsföretag, organisationer och myndigheter i syfte att tillvarata kvinnliga skogsägares intressen och skapa ett mer hållbart och jämställt skogsbruk. Man vill också lyfta fram och synliggöra kvinnliga förebilder. Spillkråkan fungerar även som remissinstans och bollplank i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Spillkråkan samverkar med andra nätverk för kvinnor i skogsbruket, både i Sverige och övriga Norden, såsom Skogskvinnorna i Värmland, Dryaderna i Halland, Grenverket i Blekinge, Skogskvinns, Skogskällingarna på Gotland, Skogsstjärnorna i Vimmerby, och Nordiske Skogskvinner.