Det här gör Spillkråkan

Spillkråkans mål är att:

  • Stärka kvinnors inflytande i skogsnäringen.
  • Sprida kunskap om hållbart skogsbruk.
  • Erbjuda nätverk för kvinnor i syfte att dela kunskap och erfarenheter.

Lärande nätverk

Spillkråkan verkar för att stärka kvinnors inflytande i skogsnäringen. Vi sprider kunskap om olika dimensioner av hållbart skogsbruk och hur de kan se ut i praktiken samt att vi erbjuder nätverk för att dela kunskap och erfarenheter inom våra områden.

Vi arrangerar subventionerade kurser och utbildningar för medlemmarna, som exempelvis introduktionskurser i skogsbruk, praktiska kurser såsom röjsågs- och motorsågskörkort, drönarutbildningar, seminarier kring skogsekonomi och deklarationer, vad man bör tänka på när man säljer virke, hur man certifierar sin skog etc.

Att vara medlem i Spillkråkan är att vara del av ett stort nätverk av kvinnor som äger skog och som ofta bär skogsbrukandet vidare i generationer.

Resor och konferenser

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare.

Arbetsgrupper

Spillkråkan samverkar också i olika arbetsgrupper kring frågor medlemmarna tycker är extra viktiga som exempelvis hållbart skogsbruk, jämställdhet och nordiska samarbeten etc.

Påverkansarbete

Spillkråkan bevakar och följer skogsfrågorna för att kunna påverka skogsföretag, organisationer och myndigheter i syfte att tillvarata kvinnliga skogsägares intressen och skapa ett mer hållbart och jämställt skogsbruk. Man vill också lyfta fram och synliggöra kvinnliga förebilder. Spillkråkan fungerar även som remissinstans och bollplank i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Spillkråkan samverkar med andra nätverk för kvinnor i skogsbruket, både i Sverige och övriga Norden, såsom Skogskvinnorna i Värmland, Dryaderna i Halland, Grenverket i Blekinge, Skogskvinns, Skogskällingarna på Gotland, Skogsstjärnorna i Vimmerby, och Nordiske Skogskvinner.