Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet.
Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Detta genomförs med att antal aktiviteter runt om i landet. Vi Spillkråkor är välkomna att deltaga i dessa aktiviteter hälsar Åsa Hofring, Regional samordnare region Mitt.

Länk till hemsida för regionala skogsstrategier där dessa aktiviteter framgår under På gång.

 

Skogens roll i klimatomställningen – symposium med SLU och LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället. 28-30 juni planeras Nordiskt möte i Jönköping för kvinnor i skogsbruket med tema Skogen som intäktskälla.

Hedersspillkråkor 2018

För 20 år sedan den 27 april 1998 bildade en grupp skogsägande kvinnor Spillkråkan, ett lärande nätverk för kvinnliga skogsägare.De 13 eldsjälar som sedan starten oavbrutet engagerat sig i nätverket har i år utsetts till hedersmedlemmar i Spillkråkan för att de sedan 20 år:

  • Värnar om Sveriges landsbygd både lantbruk och skogsbruk.
  • Värnar om mångfalden i skogen och i staden, det gäller såväl nyckelbiotoper som spillkråkor och andra utbor.
  • Visar civilkurage på alla sätt.
  • Som alla fåglar behöver en Hedersspillkråka högt i tak

Årets hedersspillkråkor är:
Ewa Aspman, Ingalill Berneskog, Barbro Fransson, Kärstin Nilsson Björk, Ulla Nordström, Solveig Nyström, Elisabeth Sander, Gunilla Törnqvist-Hedström, Louise Uggla, Ingrid Williamsson, Beverly-Ann Bjerke, Carola Wigren OCH Ettan Bratt

Konferens i det nationella skogsprogrammet i praktiken

6-7 DECEMBER, KONFERENS I DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET I PRAKTIKEN

Ett antal spillkråkor deltog på en 2-dagars konferens i det Nationella skogsprogrammet.
Fokus för första dagen var på “En jämställd Skogssektor“. Mycket inspirerande och tänkvärda presentationer och föredrag. Höjdpunkterna var bl.a. ett föredrag av Birgitta Ohlsson om Duktiga flickors revansch samt presentation av Peter Söderström, Men, vi är bara män här! Maskulinitet i skogssektorn.

I Skogsstyrelsens åtgärdsförslag för att stärka jämställdheten i det privata skogsägandet ingår bl a förslaget att ge finansiellt stöd till de kvinnliga nätverken. En summering av hur vi skall ta oss an jämställdheten blir:
Hur gör vi? Medvetandegöra. Göra!/Börja nu!

Ämnet för andra dagen var “Regionala skogsstrategier och dialoger”. Hur påverkar de Globala trenderna skogsnäringen i Sverige? Vad pågår i de regionala dialogprocesserna? I många regioner finns det möjlighet att lämna synpunkter på det regionala skogsprogrammet. Undersök gärna hur det ser ut i din region, om du vill vara med och påverka.

Regeringen har slagit fast en vision för skogsprogrammet: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande Bioekonomi. Spillkråkans arbete har just nu goda möjligheter att få starkt genomslag. Flera samordningsgruppen visar intresse av vårt arbete och vi är fulla av energi att driva jämställdhetsfrågor för skogsägarens nytta. Summering från konferensen kommer att finnas som en web presentation på Skogstyrelsen.se.

Vi som deltog var Sara Nilsson, Gabrielle Barnekov, Kerstin Dafnäs, Lena Olausson samt Linnéa Claesdotter och Anna-Lena Carlsson under dag 1.

Spillkråkan deltar i samverkansprocess om nyckelbiotoper

Inventering av dessa är ett ämne som debatterats varmt de senaste åren. Skogsstyrelsen har sedan senhösten 2017 arbetat med att ta fram bra arbetsmetoder för inventeringen. Delvis har detta arbetet utförts i en samverkansgrupp med bl.a. skogsägarföreningar, bolagsskogar och naturskyddsorganisationer.

Den 17 maj 2018 beslutades regeringen att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Denna inventering ska ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. I samband med det har även ytterligare organisationer inbjudits att medverka i samverkansprocessen och den 11 juni fick Spillkråkan en inbjudan. Sara Nilsson, vår nya styrelseledamot i Spillkråkan deltog vid en exkursion den 27 juni i skogarna utanför Jokkmokk och kommer också vara Spillkråkans representant i processen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att inventera nyckelbiotoper på ett förutsägbart och objektivitet sätt. Därtill ska kommunikationen och trovärdigheten för skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper stärkas. Sammanfattningsvis bedömer jag att skogsstyrelsen gör ett bra jobb med att arbeta fram metoder för en god kunskapsinsamling om skogarnas naturvärden under beteckningen Nyckelbiotop men att kommunikationen och arbetet med att stärka trovärdigheten behöver utvecklas. Hänsyn till regionala och lokala förutsättningar behöver också arbetas in i inventeringsmetoden.

Spillkråkan inbjuds att fortsätta sitt engagemang i samverkansgruppen och mötesdatum planeras i skrivande stund in för hösten.

Spillkråkan med i projekt om “Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland – Beska”

Målet är att stärka skogsbruket i regionen genom att minska risken för skogsskador, och att resultaten ger nya produkter och tjänster för företag.
Mittuniversitetet tillsammans med framförallt skogsbolag/skogsföretag och Skogsstyrelsen ska:

  • Utveckla effektiv metodik för övervakning av skadeinsekter.
  • Utveckla metodik för att skydda utsatta skogskanter i samband med utbrott av skadeinsekter.
  • Utveckla metoder och produkter för att skydda plantor mot sorkskador samt ungtallskog mot älgbete. Spillkråkan deltar i referensgrupp, ej igångsatt ännu.

Nya vittnesmål

Nya vittnesmål om sexism och särbehandling inom skogbranschen finns nu under #slutavverkat och på Instagramkontot.
Vill du ställa dig bakom uppropet genom att skriva under eller har du en egen berättelse du vill dela? Uppropet är fortfarande öppet och du når det via denna länk. Spillkråkan hejar på alla krafter som nu jobbar för en bättre arbetsmiljö i branschen. För är det någonstans vi borde ha ett sunt arbetsklimat så är det väl i skogen?

ATL uppropet

Uppropet #skiljagnarnafrånvetet är nu publicerat i ATL och vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens blev insläppta i branschen. Det gör verkligen ont i hjärtat att läsa vittnesmålen om vad ungdomar och kvinnor utsatts för inom skog & lantbruk. Någon gång i framtiden kan vi förhoppningsvis ägna oss 100% åt skogsbruksfrågor, som vi ju brinner för. Men så ser inte verkligheten ut just nu, vilket så klokt är återspeglat i föreningens stadgar. Vi är verkligen glada att genusgruppen med Beverly, Anna, Gunilla och Anna Lena har satt igång sitt arbete för att hitta de bästa sätten för Spillkråkan att bidra till en jämställd och sund arbetsmiljö inom skogsbruket. Läs mer!