Gruppen för hållbart skogsbruk

Gruppen för hållbart skogsbruk

Gruppen Skogsbruk för hållbar utveckling är en arbetsgrupp som består av medlemmar, stamansvariga och styrelseledamöter som vill engagera sig mer aktivt i frågor om hållbart skogsbruk.

Spillkråkans kurs i Hållbart Skogsbruk

Pilotkursen som genomfördes hösten 2023 kommer uppdateras något och sedan genomföras hösten 2024. Syftet med kursen är att kursdeltagarna ska få lära sig om de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Vi går också igenom praktiska verktyg och metoder för att hantera de olika målkonflikter utifrån de tre dimensionerna inom skogsbruket på ett konstruktivt sätt.

Kursen kommer att baseras på delvis nytt material efter de erfarenheter som gjordes 2023. Kursens teoretiska grund varvas med praktiska övningar, på distans under 4 kvällar, och avslutas med en fysisk träff i fält för att deltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar att tillämpa det de lärt sig i den egna skogen.

Vad är hållbart skogsbruk?

Enligt skogsvårdslagen så ska hänsyn tas till nedanstående punkter.

Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning

  • Det innebär att skogen och skogsmarken ska nyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren frihet och eget ansvar att själv besluta om användningen av vad skogen producerar.
  • Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön
    Det innebär att skogsbruket ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer i skogen så att till exempel biologisk mångfald och god vattenkvalitet kan bevaras och värdefulla kulturmiljöer i skogen inte förstörs.
  • Skogsbruket ska ta sociala hänsyn
    Detta handlar om frågor som relationer mellan skogsbruket och rennäringen, allemansrätt och landsbygdsutveckling. Det handlar också om arbetsvillkoren i skogsbruket i form av till exempel anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetenskrav.
  • Källa – se här!

Bevara biologisk mångfald i skogen

Flera arter är idag hotade i Sverige och vi som skogsägare har möjlighet att värna den biologiska mångfalden och även restaurera livsmiljöer för dessa arter.

Ett antal internationella överenskommelser reglerar bevarandet av biologisk mångfald, t ex: Riokonventionen från 1992.

1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Levande Skogar. Läs mer på hemsidan. Här hittar du även de lokala målen fastställda per län, liksom en årlig statusuppdatering.

I maj 2011 antog Europeiska kommissionen en ny strategi med en ram för EU:s åtgärder under de kommande tio åren för att uppfylla det överordnade målet för biologisk mångfald 2020 som EU:s ledare antog i mars 2010, läs mer här.

På Skogsstyrelsens Mina Sidor hittar du uppgifter om skyddsvärda biotoper och fornlämningar på din egen skogsmark. Använd din pinkod eller logga in med mobilt bank-ID – busenkelt! Skogsstyrelsen kan ge individuell rådgivning, på plats i skogen eller på distans, med hjälp av Mina Sidor.

Vissa inventeringar av naturvärden finns inte på Mina Sidor. Den hittar du istället på SGUs kartor. Sveriges geologiska undersökning.

I din skogsbruksplan inkluderar du både dina produktionsmål och dina miljömål och hur du tänker göra avvägningar mellan dem.

Om du bedriver skogsbruk i renbetesområde får du handfasta råd och rekommendationer i Svenska Samernas Riksförbunds skogspolicy.

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande för uthålligt skogsbruk. Certifiering ger dig även bättre betalt för ditt virke. Det finns två certifieringsstandarder. Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden framgår för den certifieringsstandard du valt: FSC-standard eller PEFC-standard. Du kan även vara dubbelcertifierad. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida samt på FSC’s hemsida och PEFC’s hemsida.

Arbetsgruppens ledamöter

Pernilla Salevid

Jag bor och har min skog i Sydöstra hörnet av Östergötland, någon mil från Smålandsgränsen.

Att få jobba i och med skogen ger mycket tillbaka, exempelvis naturupplevelser och motion. Men det magiska är upplevelsen av att få ta del av det som tidigare generationer skapat som jag i min tur förvaltar och lämnar över till kommande generationer.

Jag visste inte att det var så kul att prata skog med kvinnor förrän jag gick med Spillkråkorna, det har varit en riktig energikick!

Viktoria Byback

Styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2022. Ordförande från 2023.

Bor i Vaxholm och har sedan 1999 en skogsfastighet i Hallabro, Blekinge som utökades 2021 med ytterligare en fastighet. Intresset för skogen har ökat med åren och valde därför att läsa Hållbart familjeskogsbruk under 2017/2018 vid Linneuniversitetet.

Jag är civilingenjör i grunden och har arbetat många år inom telekombranschen, de senaste åren arbetar jag som enhetschef på en myndighet med bland annat ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Jag är nyfiken på hur vi kan lära av varandra och ha en dialog om hur vi på bästa sätt kan bruka vår skog för både produktion och biologisk mångfald mm på ett hållbart sätt. Ses i skogen eller digitalt!