Spillkråkan med i projekt om jämställdhet och mångfald i det nordiska skogsbruket

Den gröna omställningen kommer att kräva innovation och nytänk inom skogsbruket. För det krävs en mångfald av kunskap och erfarenheter i en näring som hittills varit mansdominerad. Detta projekt syftar till att engagera fler kvinnor och unga i en framtid inom skogsbruket.

Organisationerna Kvinner i Skogbruket i Norge, Spillkråkan i Sverige och skogforskningsinstitutet skògræktin på Island är alla verksamma inom skogsbruket. Tillsammans med Stiftelsen KUN, som arbetar för jämställdhet, inkludering och mångfald, görs under 2017 en förstudie med målsättning att organisera ett större nordiskt arrangemang under 2018.

NIKK, nordiska ministerrådets organ för kunskap om jämställdhet, har beviljat förstudien medel, läs mer här.