Spillkråkan deltar i samverkansprocess om nyckelbiotoper

Inventering av dessa är ett ämne som debatterats varmt de senaste åren. Skogsstyrelsen har sedan senhösten 2017 arbetat med att ta fram bra arbetsmetoder för inventeringen. Delvis har detta arbetet utförts i en samverkansgrupp med bl.a. skogsägarföreningar, bolagsskogar och naturskyddsorganisationer.

Den 17 maj 2018 beslutades regeringen att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Denna inventering ska ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. I samband med det har även ytterligare organisationer inbjudits att medverka i samverkansprocessen och den 11 juni fick Spillkråkan en inbjudan. Sara Nilsson, vår nya styrelseledamot i Spillkråkan deltog vid en exkursion den 27 juni i skogarna utanför Jokkmokk och kommer också vara Spillkråkans representant i processen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att inventera nyckelbiotoper på ett förutsägbart och objektivitet sätt. Därtill ska kommunikationen och trovärdigheten för skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper stärkas. Sammanfattningsvis bedömer jag att skogsstyrelsen gör ett bra jobb med att arbeta fram metoder för en god kunskapsinsamling om skogarnas naturvärden under beteckningen Nyckelbiotop men att kommunikationen och arbetet med att stärka trovärdigheten behöver utvecklas. Hänsyn till regionala och lokala förutsättningar behöver också arbetas in i inventeringsmetoden.

Spillkråkan inbjuds att fortsätta sitt engagemang i samverkansgruppen och mötesdatum planeras i skrivande stund in för hösten.