Hållbart skogsbruk

Vad är hållbart skogsbruk?

Enligt skogsvårdslagen så ska hänsyn tas till nedanstående punkter.

Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning

  • Det innebär att skogen och skogsmarken ska nyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren frihet och eget ansvar att själv besluta om användningen av vad skogen producerar.
  • Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön
    Det innebär att skogsbruket ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer i skogen så att till exempel biologisk mångfald och god vattenkvalitet kan bevaras och värdefulla kulturmiljöer i skogen inte förstörs.
  • Skogsbruket ska ta sociala hänsyn
    Detta handlar om frågor som relationer mellan skogsbruket och rennäringen, allemansrätt och landsbygdsutveckling. Det handlar också om arbetsvillkoren i skogsbruket i form av till exempel anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetenskrav.
  • Källa – se här!

Bevara biologisk mångfald i skogen

Flera arter är idag hotade i Sverige och vi som skogsägare har möjlighet att värna den biologiska mångfalden och även restaurera livsmiljöer för dessa arter.

Ett antal internationella överenskommelser reglerar bevarandet av biologisk mångfald, t ex: Riokonventionen från 1992.

1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Levande Skogar. Läs mer på hemsidan. Här hittar du även de lokala målen fastställda per län, liksom en årlig statusuppdatering.

I maj 2011 antog Europeiska kommissionen en ny strategi med en ram för EU:s åtgärder under de kommande tio åren för att uppfylla det överordnade målet för biologisk mångfald 2020 som EU:s ledare antog i mars 2010, läs mer här.

På Skogsstyrelsens Mina Sidor hittar du uppgifter om skyddsvärda biotoper och fornlämningar på din egen skogsmark. Använd din pinkod eller logga in med mobilt bank-ID – busenkelt! Skogsstyrelsen kan ge individuell rådgivning, på plats i skogen eller på distans, med hjälp av Mina Sidor.

Vissa inventeringar av naturvärden finns inte på Mina Sidor. Den hittar du istället på SGUs kartor. Sveriges geologiska undersökning.

I din skogsbruksplan inkluderar du både dina produktionsmål och dina miljömål och hur du tänker göra avvägningar mellan dem.

Om du bedriver skogsbruk i renbetesområde får du handfasta råd och rekommendationer i Svenska Samernas Riksförbunds skogspolicy.

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande för uthålligt skogsbruk. Certifiering ger dig även bättre betalt för ditt virke. Det finns två certifieringsstandarder. Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden framgår för den certifieringsstandard du valt: FSC-standard eller PEFC-standard. Du kan även vara dubbelcertifierad. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida samt på FSC’s hemsida och PEFC’s hemsida.