Spillkråkans verksamhetsår

Spillkråkan, verksamhetsåret 2021

Även under det andra pandemiåret 2021 har Spillkråkans verksamhet anpassats och till stor del bedrivits digitalt, förutom under hösten då fysiska träffar kunde genomföras.

Tack vare kombinationen av digitala och fysiska träffar har ett rekordstort antal medlemmar runt om i Sverige kunnat delta i föreningens aktiviteter och Spillkråkan har haft sin starkaste medlemstillväxt på många år.

Verksamheten fortsatte genomsyras av föreningens målsättning att:

  • Stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • Öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • Bygga upp ett kvinnligt nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde


En medlemsenkät som genomfördes i början av året visar att 88% av medlemmarna  är nöjda med föreningen som helhet.

Över 80% anser att Spillkråkan  uppfyller målen att bygga kvinnliga nätverk och öka kunskap om hållbart skogsbruk.

Över 70% anser att Spillkråkan bidrar till att stärka kvinnors inflytande i skogsnäringen.

Under året utarbetade  föreningen en strategisk plan för 2021-2025 baserad på medlemsenkäten och dialogmöten. Föreningen har drivit opinionsarbete för ökad jämställdhet i skogsnäringen och ett växande antal medlemmar har engagerat sig i demokratiska processer inom skogssektorn eller deltagit i den skogliga debatten. Spillkråkan deltog i ett samarbetsprojekt för skogliga nätverk för kvinnor i Sverige som syftar till ökad jämställdhet och utveckling av nätverken. En fjärde målsättning om hållbart föreningsliv formulerades och föreningen tog initiativ till att effektivisera verksamheten med bl a nytt medlemsregister.

Viktoria Byback
Ordförande